NASZA OFERTA

linia-tytul-strony

Działalność Gospodarcza

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Usługi dostępne dla Działalności Gospodarczej:

 • Ryczałt
 • KPIR
 • Pełna księgowość
 • Kadry i płace
 • Usługi dodatkowe

Spółka Cywilna

Spółka osobowa tworzona na podstawie prawa cywilnego. Nie jest ona przedsiębiorcą tylko wspólnicy są przedsiębiorcami. Zakładana jest przez nich aby osiągnąć jakiś cel gospodarczy opisany w umowie. Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności, natomiast spółka ma swój numer regon oraz nip. Nie posiada ona osobowości prawnej. Odrębnie wspólnicy są właścicielami całego majątku spółki.

Usługi dostępne dla Spółka cywilna:

 • Ryczałt
 • KPIR
 • Pełna księgowość
 • Kadry i płace
 • Usługi dodatkowe

Spółka Jawna

Spółka kapitałowa prawa handlowego. Może zostać założona przez 1 lub więcej udziałowców. Udziałowcy powołują Zarząd i od tej pory to on kieruje spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania całym swoim majątkiem dopiero jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Usługi dostępne dla Spółka jawna:

 • Ryczałt
 • KPIR
 • Pełna księgowość
 • Kadry i płace
 • Usługi dodatkowe

Spółka Z o.o.

Spółka kapitałowa prawa handlowego. Może zostać założona przez 1 lub więcej udziałowców. Udziałowcy powołują Zarząd i od tej pory to on kieruje spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania całym swoim majątkiem dopiero jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Usługi dostępne dla Spółka z o.o.:

 • Pełna księgowość
 • Kadry i płace
 • Usługi dodatkowe

Pełna księgowość


Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
Budowa planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa
Aktualizacja planu kont i zasad rachunkowości oraz kontrola zgodności z ustawą o rachunkowości
Ewidencja obrotu kasowego
Ewidencja obrotu magazynowego
Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
Okresowa weryfikacja sald kont
Okresowa weryfikacja stanu aktywów i pasywów

Obsługa podatkowa

Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
Monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie
Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Rozliczenia handlowe

Ewidencja rozrachunków z uwzględnieniem terminów płatności
Monitoring rozrachunków
Okresowa kontrola stanu należności i zobowiązań
Wystawianie Monitów, Not odsetkowych i Wezwań do zapłaty
Rozliczanie zaliczek pracowników

Sprawozdawczość

Wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty i wyniki - ewidencja w ustalonym przekroju
Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych

Pomoc w sprawach gospodarczych

Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności

KPiR


Ewidencja PKPIR

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
Ewidencja wyposażenia

Obsługa podatkowa

Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
Monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie
Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Rozliczenie ZUS za właścicieli

Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
Stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Szczegółowe informacje w dziale "Kadry i Płace"

Pomoc w sprawach gospodarczych

 1. Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności

Ryczałt


Ryczałt

Prowadzenie ewidencji przychodów

Obsługa podatkowa

Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
Monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie
Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Rozliczenie ZUS za właścicieli

Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
Stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Sprawozdawczość

Wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty i wyniki - ewidencja w ustalonym przekroju
Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych

Pomoc w sprawach gospodarczych

 1. Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności

Kadry i Płace


Płace

Naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w godzinach nocnych, napiwków, wynagrodzenia za czas urlopu, choroby) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło
Naliczanie składek ZUS i podatków
Sporządzanie list płac
Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń
Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11
Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R
Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników
Współpraca z organami kontroli

Obsługa podatkowa

Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
Monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie
Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Usługi dodatkowe


Pomoc przy zakładaniu, zawieszeniu i likwidacji firmy

Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej i sposobu opodatkowania
Rejestracja w Urzędzie Miasta/Gminy (CEIDG) lub sądzie gospodarczym (KRS)
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównym Urzędzie Statystycznym

Dodatkowe sprawozdania

Sporządzanie wniosków kredytowych oraz współpraca z bankami, w zakresie przygotowania odpowiedniej dokumentacji
Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
Sporządzanie raportów zarządczych wg przedstawionego wzoru lub opracowywanie raportów zgodnie z potrzebami Klienta

Roczne zeznania podatkowe

Klientów biura i ich rodzin
Innych osób fizycznych

Inne

Odbiór dokumentów u klienta
Wyprowadzanie zaległości podatkowych